Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Προσωρινές  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  σε Βραΐλα Αρμένη και Ιακώβου Πολυλά  – Διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης

Προσωρινές  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  σε Βραΐλα Αρμένη και Ιακώβου Πολυλά  – Διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης

 

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης επί των οδών Βραΐλα Αρμένη και Ιακώβου Πολυλά του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 « Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας».
  2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
  5. Το από 16-04-2024 έγγραφο του Τ.Τ. Κέρκυρας
  6. Το από 16/04/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τεχνικών Υπηρεσιών COSMOTE.
  7. Υπ’ αριθμ. 34298 από 21-11-2023 Άδεια Διέλευσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας.
  8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5,6 και 7), που αφορούν στη διενέργεια εργασιών οπτικών ινών, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, και εξαιτίας των ιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν από τη φύση των εργασιών και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή αρμοδιότητάς μας :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, τη διακοπή της κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων στις οδούς Βραΐλα Αρμένη και Ιακώβου Πολυλά, την Πέμπτη 18/04/2024 και την Παρασκευή 19/04/2024 και από ώρα 08:00′ έως και 18:00′.

Άρθρο 2

  1. Με ευθύνη του υπεύθυνου εργολάβου του έργου θα διασφαλίσει σε κάθε περίπτωση την απρόσκοπτη και ταχεία διέλευση από τις υπό εργασία οδούς των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και θα μεριμνήσει για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των οχημάτων Ατόμων με Αναπηρία που διαμένουν στην περιοχή.
  2. Επιπρόσθετα για λόγους ασφαλείας τόσο των χρηστών των οδών όσο και των εργαζομένων, με ευθύνη του υπεύθυνου του έργου, να τοποθετηθεί προσωπικό της εταιρείας καθώς και πλήρη και κατάλληλη κατά περίπτωση σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών και την ενημέρωση τόσο των οδηγών, όσο και των κατοίκων της περιοχής, αναφορικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Άρθρο 3

Το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον υπεύθυνο εργολάβο του έργου οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Άρθρο 4

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄, η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τ.Τ. Κέρκυρας.

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή