Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Κέρκυρα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Κανάλια

Κέρκυρα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Κανάλια

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην

περιοχή των Καναλίων, στην ανώνυμη οδό Καναλίων- Αγίας Ελένης, από την Επαρχιακή Οδό

Κέρκυρας-Πέλεκα έως και την Εκκλησία Αγίας Ελένης και Αγίου Κωνσταντίνου Καναλίων, την

Κυριακή 02/06/2024 κατά τις ώρες 08:00 έως 14:30».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας.
  2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
  5. Το υπ’ αριθμ. 7121/24/ 1107711 από 30-05-2024 έγγραφο του Τ.Τ. Κέρκυρας.

6.Το από 30-05-2024 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Κέρκυρας .

  1. ο γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5, και 6 ), που αφορούν στη διενέργεια των απαραίτητών εργασιώνστο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή των Καναλίων, και πιο συγκεκριμένα στην ανώνυμη οδό Καναλίων- Αγίας Ελένης, από την Επαρχιακή Οδό Κέρκυρας-Πέλεκα έως και την Εκκλησία Αγίας Ελένης και Αγίου Κωνσταντίνου Καναλίων, την Κυριακή 02/06/2024 κατά τις ώρες 08:00′ έως 14:30′ και εξαιτίας τωνιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν από τη φύση των εργασιών και αποσκοπώντας στηνομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή αρμοδιότητάς μας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό Καναλίων- Αγίας Ελένης, από την Επαρχιακή Οδό Κέρκυρας-Πέλεκα έως και την Εκκλησία Αγίας Ελένης και Αγίου Κωνσταντίνου Καναλίων, από την 08:00 ώρα της Κυριακής 02/06/2024 έως και την 14:30 ώρα της ιδίας , για την διενέργεια απαραίτητών εργασιών στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 2

Με ευθύνη του υπεύθυνου του έργου ( του συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ ) : i) να τοποθετηθεί πλήρη και κατάλληλη κατά περίπτωση σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών και την ενημέρωση τόσο των οδηγών, όσο και των κατοίκων της περιοχής, αναφορικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ii) να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη και ταχεία διέλευση από τις υπό εργασίες οδούς των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και θα μεριμνήσει για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των οχημάτων Ατόμων με Αναπηρία που διαμένουν στις ανωτέρω οδούς.

Άρθρο 3

Το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον υπεύθυνο των εργασιών εργολάβο –μηχανικό , οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Άρθρο 4

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2696/99Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει , η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή