Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Δήμος Βόρειας Κέρκυρας: Υποχρεωτικός καθαρισµός οικοπέδων/ακάλυπτων χώρων µέχρι την 30η Απριλίου 2024

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας: Υποχρεωτικός καθαρισµός οικοπέδων/ακάλυπτων χώρων µέχρι την 30η Απριλίου 2024

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας  ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου 2024,καλεί όλους τους ιδιοκτήτες, νοµείς, επικαρπωτές και µισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός κωμοπόλεων, χωριών  και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, σύμφωνα με την  αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549/Β΄/19-04-2023) )  «Καθαρισµός προληπτικών µέτρων πυροπροστασίας οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων και οικισµών»

1.να προβούν άμεσα στον καθαρισμό τους , απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς, ή ταχείας επέκτασης της.

2.να  συντηρούν τον καθαρισμό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει :

α) Υλοτοµία και αποµάκρυνση των ξερών και σπασµένων δέντρων και κλαδιών καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται κοντά σε κτίσµα.

Αποµάκρυνση της καύσιµης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωµα, ξερά χόρτα και τα κατακείµενα ξερά κλαδιά.

β) Κλάδεµα της κόµης των δέντρων.

γ) Αποµάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειµµένων καυστικών ή εκρήξιµων ή αντικειµένων εντός των ως άνω χώρων.

Τέλος συλλογή και αποµάκρυνση όλων των υπολειµµάτων καθαρισµού.(Μέχρι 30 Απριλίου δίνεται η δυνατότητα καύσης των υπολειμμάτων με τήρηση συγκεκριμένων αυστηρών   προϋποθέσεων).

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισµού , καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού από τον ∆ήµο επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιµο της περ.26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,Α’ 114). 

Να διευκρινιστεί ότι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν ελέγχους – αυτοψίες και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να επιβάλλουν πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200€, ενώ σε περίπτωση που προβούν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό καταλογίζεται εξ’ ολοκλήρου στους υπόχρεους, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Επίσης, οι υπόχρεοι μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού δύναται να ενημερώνουν τον οικείο Δήμο με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο καθαρισμός των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων αποτελεί υποχρέωση όλων μας, βάσει νόμων και διατάξεων, αλλά πάνω απ’ όλα, αποτελεί ΠΡΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ απέναντι στον εαυτό μας, το περιβάλλον και τους συμπολίτες μας.

Ο Δήμος  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ προσβλέπει στη συνεργασία όλων μας καθώς η πυροπροστασία αφορά στην ασφάλειά μας, στην προστασία της περιουσίας μας και του περιβάλλοντος.

 

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή