Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών ΔΕΔΔΗΕ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών ΔΕΔΔΗΕ

Ο Δ/ντης της Διεύθυνσης  Αστυνομίας Κέρκυρας έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας.
  2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο

προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.

2469/1997.

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές.

ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»

  1. Το υπ’ αριθμ. 7121/24/268052 από 07-02-2024 έγγραφο του Τ.Τ. Κέρκυρας.
  2. Το από 06-02-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τομεάρχη Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

Κέρκυρας.

7.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5 και 6), που αφορούν στη διενέργεια εργασιών αποκατάστασης βλάβης και αντικατάστασης του εναέριου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή, και εξαιτίας των ιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν από τη φύση των εργασιών και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή αρμοδιότητάς μας:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκεκαι ισχύει, τη διακοπή της κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων στην στην Ανώνυμη Οδό Καναλίων- Αγίας Ελένης, από την Επαρχιακή Οδό Κέρκυρας-Πέλεκα έως και την Εκκλησία Αγίας Ελένης και Αγίου Κωνσταντίνου Καναλίων, την Παρασκευή 09-02-2024 και από ώρα 08:30΄ έως 15:00΄ της ίδιας, για εργασίες αποκατάστασης βλάβης και αντικατάστασης τουεναέριου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 2

Με ευθύνη του υπεύθυνου του έργου να τοποθετηθεί: πλήρη και κατάλληλη κατά περίπτωση σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών και την ενημέρωση τόσο των οδηγών, όσο και των κατοίκων της περιοχής, αναφορικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις.

Άρθρο 3

Το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον υπεύθυνο εργολάβο – μηχανικό της ΔΕΔΔΗΕ Κέρκυρας οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Άρθρο 4

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.2696/99  Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας , η δε εφαρμογή της ανατίθεται στοΤ.Τ. Κέρκυρας.

Επιστροφή Στην Κορυφή