Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Προκηρύχθηκε διαγωνισμός  για τη βελτίωση ανωδομής της γέφυρας Ποταμού

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός  για τη βελτίωση ανωδομής της γέφυρας Ποταμού

 Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ»

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 74.400,00 €

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 20/09/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει επίσης, στις 20/09/2023 ώρα 12:00

Ταυτότητα του έργου

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση της φέρουσας ικανότητας της παλαιάς λίθινης τοξοτής γέφυρας στη θέση <<Ασύρματος>> Ποταμού Κέρκυρας.Προβλέπεται η βελτίωση της ανωδομής με την κατασκευή μικροπάσαλων Φ300 στο σώμα της γέφυρας, οι οποίοι θα ενισχυθούν με χαλυβδοσωλήνες Φ325, πάχους 10mm και Φ275,πάχους 12,5mm. Oι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν με ειδικό εξοπλισμό κατάλληλο για τα φορτία που μπορεί να δεχθεί η γέφυρα σήμερα- 5 τόνοι.

Με τις προβλεπόμενες εργασίες δεν θα υπάρχει πρόβλημα για περεταίρω παραμορφώσεις της ανωδομής της γέφυρας.

 

ΚΕΡΚΥΡΑ ->
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ->
ΕΛΛΑΔΑ ->
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ->
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ->
ΚΟΣΜΟΣ ->
ΑΠΟΨΕΙΣ ->
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ->
Ο ΚΟΥΚΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ->
Επιστροφή Στην Κορυφή