Τίτλοι Ειδήσεων
Αρχική » Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση»

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να δεχθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 νέο κύκλο μεταπτυχιακών φοιτητών για τις εξής κατευθύνσεις:

α) Αρχαίος Κόσμος – Διεπιστημονικές προσεγγίσεις

β) Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας

γ) Διαθεματικές προσεγγίσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία

Θα γίνουν δεκτοί έως 20 φοιτητές ανά κατεύθυνση. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων και με την περάτωση των σπουδών απονέμεται στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι του οικείου Τμήματος, καθώς και απόφοιτοι των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ή συγγενών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνουν αποδεκτοί και απόφοιτοι των θετικών και τεχνολογικών επιστημών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 400 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών. Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε ποσοστό 30% επί του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων (άρθρο 86, Ν.4957/2022, τ. Α΄ 141).

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν γραπτών εξετάσεων και προσωπικής συνέντευξης. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Zoom την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023.

Οι θεματικές των εξετάσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://history.ionio.gr/postgraduate/documentation/entry/syllabus/

Η επιλογή των υποψηφίων βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:

α) Αξιολόγηση των γραπτών (40%)

β) Επεξεργασία φακέλου του υποψηφίου (40%) [λαμβάνονται υπόψη: ο βαθμός πτυχίου, η επίδοση του υποψηφίου σε μαθήματα συναφή με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η γλωσσομάθεια και η μέχρι τούδε ερευνητική δραστηριότητα]

γ) Προφορική Συνέντευξη (20%) [εκτιμώνται η συγκρότηση των υποψηφίων, καθώς και η σαφήνεια και ο βαθμός πρωτοτυπίας των ερευνητικών τους στόχων].Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας, των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων προηγείται γραπτή εξέταση σε μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, την οποία επιλέγει ο υποψήφιος. Η εξέταση συνίσταται στην κατανόηση κειμένου σχετικού με την ειδίκευση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο ως  την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023 τα ακόλουθα:

Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία

[Αν ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, προσκομίζεται και βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα αποφοίτησης και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής).]

Πιστοποιητικά βαθμού γνώσης ξένων γλωσσών

Βιογραφικό σημείωμα

Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και δύο συστατικές επιστολές

Συνοπτική πρόταση μέχρι 350 λέξεις με αναφορά στα ενδιαφέροντα και τους λόγους παρακολούθησης του, ηλεκτρονικά στο e-mail mariakon@ionio.gr ή στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας
ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση»
Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49132
υπόψη Μαρίας Κωνσταντινίδη (τηλ. 26610 87350).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής πρέπει να εξασφαλιστεί ότι o φάκελος θα έχει παραληφθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας: history.ionio.gr/postgraduate/documentation/

 

 

Επιστροφή Στην Κορυφή